ТИРЗ Скопје 2

Комунални услуги

Добавувач на електрична енергија: ЕВН Македонија


Тарифни ставови за потрошувачите на среден напон (денари) Потрошувачи на среден напон
Пресметковна
величина
Единица Тарифно време 35kV 20 kV или 10 kV
или 6 kV
Моќност kW   1003.53 773.98
Енергија kWh ВТ 2,95 3,25
НТ 1,52 1,59
  kVARh ВТ 0,77 0,71
НТ 0,37 0,44

 

Добавувач на вода: ЈП Водовод - Илинден

Цената на водата е 48 ден./m3. 5% ДДВ не се применува.
Водата е бактериолошки чиста и се тестира два пати во месецот од страна на Институтотза заштита на здравјето.

Забелешка:
Оваа цена е одредена од ЈП “Водовод” на општина Илинден.Добавувач на гас: Дирекција за ТИРЗ

Цената на гасот е 18,9637 ден/Nm³ со рок 8 дена од прием на фактурата, 18% ДДВ не се применува.

ЗабелешкаЦената на гасот е за месец Јануари 2016, цената се одредува месечно врз основа на курсот на доларот и квалитетот на гасот.

 
На оваа цена на помалите фактури од 60,000,00 треба да се пресмета ДДВ 18%
Телекомуникации

Повеќето телекомуникациски компании застапени на македонскиот пазар ги нудат своите услуги во ТИРЗ Скопје 1.
Операторите ги нудат следните услуги:
- Говорни услуги
- Пренос на податоци
- Интернет
- Дополнителни услуги