ТИРЗ Скопје 2

Комунални услуги

Добавувач на електрична енергија: ЕВН Македонија


Тарифни ставови за потрошувачите на среден напон (денари) Потрошувачи на среден напон
Пресметковна
величина
Единица Тарифно време 35kV 20 kV или 10 kV
или 6 kV
Моќност kW   1003.53 773.98
Енергија kWh ВТ 2,95 3,25
НТ 1,52 1,59
  kVARh ВТ 0,77 0,71
НТ 0,37 0,44

 

Добавувач на вода: ЈП Водовод - Илинден

Цената на водата е 48 ден./m3. 5% ДДВ не се применува.
Водата е бактериолошки чиста и се тестира два пати во месецот од страна на Институтотза заштита на здравјето.

Забелешка:
Оваа цена е одредена од ЈП “Водовод” на општина Илинден.Добавувач на гас: Дирекција за ТИРЗ

Цената на гасот е 18,7318 ден/Nm³. 18% ДДВ не се применува.


Забелешка:
Цената на гасот е за месец Октомври 2015 и се ревидира секој месец од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.Телекомуникации

Повеќето телекомуникациски компании застапени на македонскиот пазар ги нудат своите услуги во ТИРЗ Скопје 1.
Операторите ги нудат следните услуги:
- Говорни услуги
- Пренос на податоци
- Интернет
- Дополнителни услуги