HISTORIA

2000
Gusht

Themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në gusht, 2000.

2002
Janar

Filloi me punë zyrtarisht në Janar 2002.

Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike filloi me punë zyrtarisht në Janar 2002.

2006
Viti

Përshpejtimi i përparimit ekonomik global të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Gjatë vitit 2006, me implemetimin e mëtutjeshëm të strategjisë për zhvillim të shpejtë ekonomik të promovuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, hyrja e investimeve të huaja direkte ishte vendosur si një nga prioritetet kryesore, me çka Zonat Zhvillimore Industriale Teknologjike kanë fituar një rol kryesor në përshpejtimin e progresit ekonomik global të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2006
TETOR

Përdorues i parë

Më 5 tetor në vitin 2006, ishte vendosur gur themeli i fabrikës së re Johnson Controls, si përdoruesi i parë i Zonës Zhvillimore Industriale Teknologjike Shkup 1. Projekti u përfundua dhe filloi me punë në fund të vitit 2007.

Drejtora për Zona Zhvillimore Industriale Teknologike, në emrin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, udhëheq me Zonat Zhvillimore Industriale Teknologjike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qeveria e Repubilikës së Maqedonisë së Veriut ka themeluar katërmbëdhjetë Zona zhvillimore industriale teknologjike të cilat gjenden  në faza të ndryshme të ndërtimit. Zona Zhvillimore Industrale Teknologjike Shkupi 1, Shkupi 2 dhe ajo në  Shtip janë  plotësisht operative, ndërsa për ZLE  në Tetovë është nënshkruar  Marrëveshja  për Partneritetin Publik Privat. Paralelisht, Drejtoria e ZLE punon për zhvillimin e njëmbëdhjetë Zonave Zhvillimore Industriale Teknologjike në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në menyrë që të arrihet një zhvillim  i balancuar ekonomik në të gjithë rajonin. Në përputhje me konceptim dhe misionin e saj, Drejtoria për Zonat Zhvillimore Industriale Teknologjike ka për qëllim që Republika e Maqedonisë së Veriut të kthehet në një qendër biznesi ndërkombëtar të Evropës Juglindore me një ofertë të klasit botëror, të mbështetur nga shërbimet me cilësi të lartë dhe përfitime të pakrahasueshme në rajon dhe më gjerë.

Pronësia e huaj 100%, 0% për taksa dhe dogana, lirimi nga taksa komunale, çmimi simbolik për qiradhënie të tokës  dhe ndihma e drejtpërdrejtë  shtetërore deri në 1.000.000 EUR janë vetëm një segment nga paketi i ofruar me përfitime, me të cilin ne  veçohemi si destinacioni më konkurrues për investime në rajon dhe më gjerë. Detyrimi i Drejtorisë së ZLE  është të krijojë Qendër Shërbimi në secilën Zonë Zhvillimore Industriale Teknologjike, përmes të cilëve njësitë administrative të Drejtorisë për ZLE dhe Zyrat doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut që na ofrojnë konsultime dhe shërbime administrative, si dhe doganim efikas të investitorëve të Zonave.

Drejtoria e ZLE , zhvillimin e Zonave e kupton si misionin me të cilin krenohet  dhe në të njejtën kohë udhëheq sipas nevojave të investitorit dhe në parktikë përpiqet që të ngritë cilësinë e shërbimeve në nivelin më të lartë, në menyrë që të sigurojë suksesin e investitorit.

Të ndëruar Investitorë,

Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike është themeluar nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të konceptit të zonave të lira ekonimike, të përhapura gjerësisht në të gjithë botën, me qëllim të krijimit të klimës më efikase  të biznesit në Evropën Juglindore dhe më gjerë.  Për shkak të përfitimeve që u ofrohen investitorëve përmes këtij projekti, Republika e Maqedonisë së Veriut njihet si “New Business Heaven of Europe”.

Përveç lirimit nga tatimi dhe dogana që janë të zakonshme për zonat e lira ekonomike në botë, Republika e Maqedonisë së Veriut shkon një hap përpara dhe ofron stimulime plotësuese dhe përfitime për zhvillimin e ZLE . Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mundëson përfitime të veçanta për kompanitë multinacionale  që fillojnë investime të reja ose transferojnë një pjesë të aktiviteteve të tyre të biznesit në Zonat Zhvillimore Industriale Teknologjike në Republikën e Maqedonisës së Veriut, me një pjesëmarrje për shpenzime të ndërtimit deri në 1.000.000 euro.

Zonat zhvillimore industriale teknologjike janë eksteritoriale dhe kanë rregullore speciale doganore, tregtare  dhe financiare. Gjatë hyrjes dhe daljes së mallrave në ZLE,  mundësohet zvogëlimi i  dokumentacionit  të nevojshëm dhe formalitetet e tjera doganore që në të kundërtën  do të kursejnë para dhe kohë.

Shpresojmë që prezantimi i faqës sonë në internet do t`ju ndihmojë të njiheni me faktet themelore në lidhje me Zonat zhvillimore indutriale teknologjike dhe t`u shpjegojë  përparësitë për  fillimin  e biznesit në Zonat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Jemi në dispozicionin tuaj dhe shpresojmë që të merrni vendimin e vërtetë dhe të bëheni përfitues i njërës prej Zonave zhvillimore industriale teknologjike në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Me respekt,

Aleksandar Mlladenovski, Drejtori