Информации од јавен карактер

Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

31.05.2019

За симнување на статутот на дтирз_пречистен текст кликнете овде.

За симнување на статутот на дтирз_измени и дополнувања на статутот кликнете овде.

Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

15.05.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

15.02.2019

За симнување на списокот кликнете овде.