ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

Контакт телефон за финансиска поддршка за инвестиции во технолошки индустриски развојни зони: +389 2 311 11 66 (локал 666)