PSE TË INVESTONI

Taksat, doganat  dhe stimujt e tjerë

  • 10 VJET LIRIM TATIMOR – Investitorët të ZLE ,  kanë të drejtë të lirohen nga pagimi I tatimit dhe tatimit korporativ për 10 vjet, si dhe zbritje e tatimit mbi të ardhurat personale për 100% deri në 10 vjet. Investitorët janë të liruar nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar për importin dhe qarkulimin e mallrave në zonat e lira.  Më tepër, invesitorët janë të liruar nga pagesa e taksave doganore për pajisjet, makineritë dhe pjesët  rezerve.

 

  • Toka në ZLE  jepet me qira afatgjatë  deri në 99 vjet.

 

  • Investitorët janë të liruar nga pagimi i taksave komunale.

 

  • .  Lidhje falas në rrjetin e gazsjellësit, ujësjellësit dhe rrjetit të kanalizimit.

 

  • Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të mbështesë  rritjen e investimeve kapitale dhe të ardhurave, duke kthyer 10% nga shpenzime investuese në makineri dhe pajisje të reja, ose investime në objekte dhe tokë maksimum deri në 1 milion €  në periudhë prej 5 vitesh.

Përfitimet krahasuese

DOGANA
MALLËRA SHKALLA BRENDA ZLE SHKALLA JASHTË ZLE
Pajisje, makineri dhe pjesa reserve 0% 5% – 20%
TATIME
MALLËRA SHKALLA BRENDA ZLE SHKALLA JASHTË ZLE
Tatimi mbi të ardhurat 0% deri 10 vite 10%
Tatim personal mbi të ardhurat 0% deri 10 vite 10%
Tatim mbi vlerën e shtuar 0% 18%
Akcizat 0% 5% – 62%

Në linkun e mëposhtëm mund të merrni Ligjin jozyrtar të konsoliduar për Zona Zhvilimore Industiale Teknologjike:

Ligji për zona zhvillimore industriale teknologjike