Информации од јавен карактер

ОГЛАС БР.2/2019

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

05.11.2019

За симнување на документите:

Упатство за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во Административната зграда ТИР Зони бр.01-865/1 од 24.06.2013 година

Упатството за изменување на упатството за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во административните згради во ТИР Зони бр.01-426/1 од 26.02.2019 година (во прилог)

Образец бр.1 Пријава за учество на јавно наддавање (во прилог)

Образец бр.2 Изјава

ОГЛАС 02/2019 за јавно наддавање бр.03-1440/5 од 04.11.2019 година

Предлог – Договор за закупна деловен објект

 

 

ОГЛАС БР.2 ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

ОГЛАС број 01/2019

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

14.10.2019

 

За симнување на огласот кликнете овде.

За симнување на имотен лист кликнете овде.

За симнување на огласот на Албански јазик кликнете овде.

 

 

ОГЛАС број 01/2019 ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

30.09.2019

За симнување на документите :

Пријава за јавно наддавање  образец бр.1

Изјава-Образец бр.2

Оглас 01-2019

Упатство 01-426-1 26.02.2019

Договор

Упатство 01-865-1 24.06.2013

 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

31.05.2019

За симнување на статутот на дтирз_пречистен текст кликнете овде.

За симнување на статутот на дтирз_измени и дополнувања на статутот кликнете овде.

Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

15.05.2019

За симнување на списокот кликнете овде.