Информации од јавен карактер

ОГЛАСИ ЗА ПРАКТИКАНТИ

Оглас на Македонски-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Македонски- за да ја симнете пријавата кликнете овде.

 

Оглас на Албански-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Албански-за да ја симнете пријавата кликнете овде.

ОГЛАСИ ЗА ПРАКТИКАНТИ

Ирена Касапоски Стојанова-овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени заради заштитено внатрешно пријавување во ДТИРЗ

За да го симнете yпатството за прием на пријави од укажувачи,издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите кликнете овде.

Ирена Касапоски Стојанова-овластено лице за прием на пријави од укажувачи доставени заради заштитено внатрешно пријавување во ДТИРЗ

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОЧКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

За да го симнете линкот кликенте овде.

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОЧКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ОГЛАС БР.2/2019

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

05.11.2019

За симнување на документите:

Упатство за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во Административната зграда ТИР Зони бр.01-865/1 од 24.06.2013 година

Упатството за изменување на упатството за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во административните згради во ТИР Зони бр.01-426/1 од 26.02.2019 година (во прилог)

Образец бр.1 Пријава за учество на јавно наддавање (во прилог)

Образец бр.2 Изјава

ОГЛАС 02/2019 за јавно наддавање бр.03-1440/5 од 04.11.2019 година

Предлог – Договор за закупна деловен објект

 

 

ОГЛАС БР.2 ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

ОГЛАС број 01/2019

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

14.10.2019

 

За симнување на огласот кликнете овде.

За симнување на имотен лист кликнете овде.

За симнување на огласот на Албански јазик кликнете овде.

 

 

ОГЛАС број 01/2019 ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

30.09.2019

За симнување на документите :

Пријава за јавно наддавање  образец бр.1

Изјава-Образец бр.2

Оглас 01-2019

Упатство 01-426-1 26.02.2019

Договор

Упатство 01-865-1 24.06.2013

 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1