Информации од јавен карактер

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

30.09.2019

За симнување на документите :

Пријава за јавно наддавање  образец бр.1

Изјава-Образец бр.2

Оглас 01-2019

Упатство 01-426-1 26.02.2019

Договор

Упатство 01-865-1 24.06.2013

 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

31.05.2019

За симнување на статутот на дтирз_пречистен текст кликнете овде.

За симнување на статутот на дтирз_измени и дополнувања на статутот кликнете овде.

Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

15.05.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

Отчетност за трошоците на носители на јавни функции во ДТИРЗ

15.02.2019

За симнување на списокот кликнете овде.