Јавни набавки

ОГЛАС БР.20/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА ВО ГРАНИЦИТЕ НА ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

ОГЛАС БР.20/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА ВО ГРАНИЦИТЕ НА ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2

ОГЛАС БР. 01-17/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН ТЕХНИЧКИ КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДБА НА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА В4 ВО ТИРЗ СТРУМИЦА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

ОГЛАС БР. 01-17/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН ТЕХНИЧКИ КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДБА НА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА В4 ВО ТИРЗ СТРУМИЦА

ОГЛАС БР.01-19/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕНИНГ-ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

ОГЛАС БР.01-19/2018 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕНИНГ-ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ОГЛАС БРОЈ 1/7/2018 ЗА НАБАВКА И ИСПОРАКА НА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

ОГЛАС БРОЈ 1/7/2018 ЗА НАБАВКА И ИСПОРАКА НА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА И ДРУГ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ