Јавни набавки

ОГЛАС БРОЈ 11/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 11/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

ОГЛАС БРОЈ 10/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ СТРУГА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 10/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ СТРУГА

ОГЛАС БРОЈ 01-5/2018 ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА, СОФТВЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ, ФОТОКОПИРНА И ДРУГА ОПРЕМА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 01-5/2018 ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА, СОФТВЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ, ФОТОКОПИРНА И ДРУГА ОПРЕМА