Јавни набавки

ОГЛАС БРОЈ 01-4/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН, КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ СО ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 01-4/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН, КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ СО ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

ОГЛАС БРОЈ 04/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 04/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

ОГЛАС БРОЈ 05/2018 ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТИРЗ, ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2 СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 05/2018 ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТИРЗ, ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2 СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ

ОГЛАС БРОЈ 03/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ СТРУГА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 03/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ СТРУГА

ОГЛАС БРОЈ 01/2018 ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ СО ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

(MK) ОГЛАС БРОЈ 01/2018 ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ СО ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

ОГЛАС БРОЈ 1/2/2018 ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГП СО НАМЕНА В4,ВО ТИРЗ СТРУМИЦА

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

ОГЛАС БРОЈ 01-20/2017 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА ВО ГРАНИЦИТЕ НА ТИРЗ ПРИЛЕП