(MK) ОГЛАС БР. 01-17/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН ТЕХНИЧКИ КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАДБА НА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА В4 ВО ТИРЗ СТРУМИЦА

%LANG