ОГЛАС БР.2 ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

ОГЛАС БР.2/2019

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТИРЗ СКОПЈЕ 1

05.11.2019

За симнување на документите:

Упатство за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во Административната зграда ТИР Зони бр.01-865/1 од 24.06.2013 година

Упатството за изменување на упатството за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во административните згради во ТИР Зони бр.01-426/1 од 26.02.2019 година (во прилог)

Образец бр.1 Пријава за учество на јавно наддавање (во прилог)

Образец бр.2 Изјава

ОГЛАС 02/2019 за јавно наддавање бр.03-1440/5 од 04.11.2019 година

Предлог – Договор за закупна деловен објект