Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Статут на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

31.05.2019

За симнување на статутот на дтирз_пречистен текст кликнете овде.

За симнување на статутот на дтирз_измени и дополнувања на статутот кликнете овде.