(MK) ОГЛАС БРОЈ 11/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

%LANG