DALJE DHE HYRJE TË MALLRAVE:

Udhëheqje për importim/eksportim të mallrave në ZZHIT

Drejtoria për zona zhvillimore industriale teknologjike udhëheq me evidencën për importimin dhe eksportimin e mallrave në ZZHIT.

Në ZZHIT Shkup 1, përveç shërbimeve të ZZHIT, ekziston një Zyrë Doganore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërmarrja transportuese, posta e Maqedonisë së Veriut dhe filiala e bankës, që mundësohen të gjitha aktivitetet administrative të përfundojnë në një vend (one-stop-shop).

Hap 1. Shënim matje

Në hyrje ose në dalje të mallrave në ZZHIT, mjetet e transportit maten detyrimisht dhe oficeri i matjes në ZZHIT lëshon një shënim nga matja në tre kopje . Matja e secilës mjet transporti bëhet dy herë: hera e parë kur hyn në ZZHIT dhe herën e dytë kur dal nga ZZHIT.

Hap 2а. Dokumente të nevojshme për mallra shtëpiake

Përveç shënimit të mësipërm, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

– Faktura origjinale në tre kopje

– Shtesë 1 (për hyrje)-Shënim nga evidence për importim или Shtesë 2 (për dalje)-Shënim nga evidence për importim nga ZZHIT

Shënim: Shtesa plotësohet elektronik dhe e njejta duhet të jetë të shtypur dhe të nënshkraur nga personi autorizuar.

Hap 2b. Dokumente të nevojshme për mallra të huaja

Përveç shënimit të matjes duhet të dorëzohen edhe dokumentet e mëposhtme:

– Faktura, DUD (Dokument unitar doganor), Dokumentacion elektronik trasitor (angl. MRN-Movement Transit Number) dhe dokumente të tjerë transportuese

Hap 3. Dorëzim i dokumentacionit

Të gjitha dokumente të lartëpërmendura nga Hapi 1 dhe Hapi 2 dorëzohen në ndërtesën administrative e ZZHIT, ku каде shërbimin e ZZHIT përgatit një Shënim për hyrje në ZZHIT ose Shënim për dalje nga ZZHIT. Më në fund, I gjithë dokumentacioni dorëzohet në Zyra Doganore në ZZHIT për kompletimin e procedures. Për informacione shtese mund të kontaktoni në numrin telefonik 02/2 552 001, çdo ditë përveç në të dielën, nga 08:00 deri në orën 20:00.

 

Rregullore për të dhënat e detyrueshme për evidencën në ZZHIT

 

Formularet për hyrje/dalje mund të gjeni në linkat e mëposhtme:

SHTESË 1 – Formular SHEHZ-MSH

SHËNIM NGA EVIDENCA PËR HYRJE E MALLRAVE SHTËPIAKE NË ZONËN NË RAST TË QARKULLIMIT TË MALLRAVE

 

SHTESË 2 – Formular SHEDZ-MSH

SHËNIM NGA EVIDENCA PËR DALJE E MALLRAVE SHTËPIAKE NGA ZONA NË RAST TË QARKULLIMIT TË MALLRAVE

 

SHTESË 3 – Formular SHH/D-MH

SHËNIM NGA EVIDENCA PËR THEMELUESIN E ZONËN PËR HYRJE/DALJE E MALLRAVE TË HUAJA NË/NGA ZONA

 

SHTESË 4 – FormularSHEHZ-MH

SHËNIM NGA EVIDENCA PËR HYRJE E MALLRAVE TË HUAJA NË ZONËN

 

SHTESË 5 – Formular SHEDZ-MH

SHËNIM NGA EVIDENCA PËR DALJE E MALLRAVE TË HUAJA NGA ZONA