ГОДИШНА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХОНОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2021 ГОДИНА