Концепт и мисија

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во име на Владата на Република Северна Македонија, управува со Технолошко-индустриските развојни зони во Република Северна Македонија.
Владата на Република Северна Македонија има основано четиринаесет Технолошко-индустриски развојни зони кои се наоѓаат во различна фаза на изградба.

Во согласност со својот концепт и мисија, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се стреми Република Северна Македонија да прерасне во меѓународен бизнис центар на Југоисточна Европа со понуда на инфраструктура од светска класа, поддржана со најквалитетни услуги и неспоредливи поволности во регионот и пошироко.

100% странска сопственост, 0% даноци и царина, ослободување од комунални такси, индивидуализиран пристап, симболична цена за закуп на земјиште и директна државна помош во износ до 1.000.000 евра се само еден сегмент од понудениот пакет поволности со кој се истакнуваме како најконкурентна инвестициска дестинација во регионот и пошироко.

Должност на Дирекцијата за ТИРЗ е да воспостави сервисен центар во секоја Технолошко-индустриска развојна зона, преку кој административните одделенија на Дирекцијата за ТИРЗ и испоставите на Царинската управа на Република Северна Македонија пружаат административни консултации и услуги и ефикасно царинење за инвеститорите во Зоните. Дирекцијата за ТИРЗ го превзема развојот на Зоните како своја горда мисија при што се раководи според потребите на инвеститорот и во пракса се стреми кон подигнување на квалитетот на услугите на највисоко ниво, сè со цел да се осигура успехот на инвеститорот.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Истражи ги слободните економски зони

ЗОНИ

Управен одбор

ЏЕЛИЛ АХМЕД

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ШИРЕТ ЕЛЕЗИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

ИГОР ЗДРАВЕСКИ

САВО СТАНКОВИЌ

ЈАСМИНА МАЈСТОРОСКА

ПИЈЕТРО СТЕРПОНЕ

Тим

МИЛЈАНА ВОЈДАНОСКА

miljana.vojdanoska@fez.gov.mk

ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА НОРМАТИВНО – ПРАВНИ РАБОТИ И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ

ЉУБИЦА ДОНЕВСКА

ljubica.donevska@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА ОПШТИ, НОРМАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

МАЈА СТЕФАНОВСКА

maja.stefanovska@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ

НИКОЛИНА СТОЈАНОВСКА

nikolina.stojanovska@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА АНАЛИЗА, ПРЕГОВОРИ И СЛЕДЕЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДРЖАВНА ПОМОШ

БОЈАНА ТЕВЧЕВА

bojana.tevceva@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ

КИРИЛ ВЕЛИКОВ

kiril.velikov@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И ПРИПРЕМА НА ЗОНИТЕ

ЕДИН ФАКИЌ

edin.fakic@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗОНИ И ОДНОСИ СО КОРИСНИЦИ

МАРГАРИТА ЈОВЕВСКА ВЧКОВ

margarita.vchkov@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ И УПОТРЕБА ВО ЗОНИТЕ

Актуелен органограм

Сертификати

Систем за Менаџмент за борба против корупција согласно барањата на стандардот ISO 37001:2016

Систем за менаџмент со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015

Политика на квалитет

Политика на спречување на корупција

Политика за интегритет