Koncepti dhe misioni

Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut udhëheq me Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka themeluar katerëmbëdhjetë Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale që janë në faza të ndryshme të ndërtimit.
Në përputhje me konceptin dhe misionin, Drejtoria për Zonat Zhvilliore Teknologjike Industriale synon që Republika e Maqedonisë së Veriut të rritet në një qendër ndërkombëtare të biznesit në Evropën Juglindore me një ofertë të infrastrukturës të klasit botëror, të mbështetur nga shërbime të shkëlqyera dhe përfitime të pakrahasueshme në rajon dhe më gjerë.

100% pronësi e huaj, 0% taksa dhe dogana, përjashtim nga taksat komunale, qasje e individualizuar, çmime simbolike për qiranë e tokës dhe ndihmë të drejtpërdrejtë shtetërore deri në 1.000.000 euro janë vetëm një segment i paketës së ofruar, që e bënë të dallohet si destinacion më konkurrues i investimeve në rajon dhe më gjerë.

Detyra e Drejtorisë së ZZHTI është të vendosë nga një qendër shërbimi në çdo zonë industriale, përmes së cilës njësitë administrative të Drejtorisë së ZZHTI dhe zyrat e Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut ofrojnë konsultime dhe shërbime administrative dhe doganë efikase për investitorët në zonat përkatëse.

Drejtoria e ZZHTI merrë përsipër zhvillimin e zonave si mision primar, ku menaxhohet sipas nevojave të investitorit kurse në praktikë përpiqet të ngritë cilësinë e shërbimeve në nivel më të lartë, për të garantuar suksesin e investitorit.

LEXO MË SHUMË

Hulumtoni zonat e lira ekonomike

ZONAT

Bordi udhëheqës

VIKTOR ANDONOV

KRYETAR

SHYRET ELEZI

NËNKRYETAR

XHELIL AHMED

IGOR ZDRAVESKI

SABO STANKOVIQ

JASMINA MAJSTOROSKA

PIJETRO STERPONE

Ekip (lista e punonjësve)

МИЛЈАНА ВОЈДАНОСКА

miljana.vojdanoska@fez.gov.mk

ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА НОРМАТИВНО – ПРАВНИ РАБОТИ И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ

ЉУБИЦА ДОНЕВСКА

ljubica.donevska@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА ОПШТИ, НОРМАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

МАЈА СТЕФАНОВСКА

maja.stefanovska@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ

НИКОЛИНА СТОЈАНОВСКА

nikolina.stojanovska@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА АНАЛИЗА, ПРЕГОВОРИ И СЛЕДЕЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДРЖАВНА ПОМОШ

БОЈАНА ТЕВЧЕВА

bojana.tevceva@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ

КИРИЛ ВЕЛИКОВ

kiril.velikov@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И ПРИПРЕМА НА ЗОНИТЕ

ЕДИН ФАКИЌ

edin.fakic@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗОНИ И ОДНОСИ СО КОРИСНИЦИ

МАРГАРИТА ЈОВЕВСКА ВЧКОВ

margarita.vchkov@fez.gov.mk

СЕКТОР ЗА ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ И УПОТРЕБА ВО ЗОНИТЕ

Organogrami

Çertifikatë

Menaxhim të luftës kundër korrupsionit

Menaxhim me cilësi