Документи

Правилник за доделување на финансиска поддршка

Барање за Доделување на Финансиска Поддршка

Правилник за исплата на финансиска поддршка

Закон за финансиска поддршка на инвестиции

Измена објавена во Службен весник на РСМ бр.178/2021

Извештај за оправдани инвестициски трошоци

Контакт телефон за финансиска поддршка за инвестиции во технолошки индустриски развојни зони:

+389 2 311 11 66 (локал 666)