Државна помош

Slide ДРЖАВНА
ПОМОШ
СТАНДАРДНА СТРУКТУРА ФЛЕКСИБИЛНА СТРУКТУРА
 • 10% на CAPEX + 10% за конкурентност
 • До 10 години ослободување од данок на личен доход и данок на добивка.
 • Максимална кумулација: до 50% од оправдани инвестициски трошоци • Анализа на деловен план
 • Флексибилност во договорите
 • „Движечки“ лимити на годишни исплати, во зависност од расположливи буџетски средства
 • Скусување на период на исплата на CAPEX и конкурентност
 • Зголемување на учество на кеш-мерки vs. subsidies/exemptions во вкупна структура


Бенефиции

 • До 50% поддршка од владата во максимален период од 10 години – фокус на обезбедување индивидуализирани решенија

 • 10 годишно ослободување од данок на добивка и 100% намалување на данок на личен доход за период до 10 години

 • Поддршка на растот на капиталните инвестиции и приходите со поврат од 10+10% од инвестициските трошоци во нови машини и опрема или инвестиции во згради
 • Ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

 • R&D мерка – 50% поврат на вложувања
 • Cash swap за субвенции за платен данок на личен доход и данок на добивка n-2

 • Државни пакети за обука на персоналот со цел зголемена продуктивност
 • Долгорочен закуп на земјиште до 99 години по концесиски цени во слободни зони во Република Северна Македонија
 • Услуга за изградба и закуп на објекти од страна на ТИРЗ
 • Бесплатно приклучување на природен гас, водоводна и канализациона мрежа.

* Секоја индивидуализирана понуда може да се состои од сите или дел од овие елементи, со различен удел во вкупната акумулација и различен интензитет.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Тип на инфраструктура

Комунална/услужна

Енергетска

(вклучително и поврзување со главни енергетски линии во земјата)

Транспортна

(вклучително и поврзување со главни коридори за патен/железнички сообраќај во земјата)

Услужна

(нови услуги за сместување на работници од земјата и надвор од земјата, образование, грижа за деца и здравство)

Грижа за инвеститори

Slide ЕДИНСТВЕНА ВЛЕЗНА ТОЧКА
Почеток на инвестиција Грижа за инвеститорите
 • Секоја компанија има свое назначено лице за директна комуникација
 • Секое барање може да се поднесе онлајн со пополнување на формуларот
 • Лицето за контакт обезбедува навремена поддршка и одговор на барањата и потребите (најдоцна во рок од 5 дена од приемот на барањето)
 • Секој инвеститор комуницира со едно лице за инфраструктурата, државната помош, поддршката за услугите на другите институции итн.


 • Персонализирана поддршка за барањата и потребите на инвеститорите во пост-инвестициската фаза
 • Електронски систем за справување со потреби/прашања
 • Три столбови за поддршка
 • Се доставува прашалник на квартално ниво кој се користи за истражување на задоволството на инвеститорите, а резултатите се основа за понатамошна надградба на грижата за инвеститорите


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Slide 1 Пристап до услуги на Дирекцијата Пристап до услуги на други
јавни институции
2 Поврзување со пазарот
3 X