Ndihmë shtetërore

Slide NDIHMË SHTETËRORE STRUKTURË STANDARDE STRUKTURË FLEKSIBILE
 • 10% në ndihmë shtetërore +10% ndihmë për konkurrencën
 • Deri në 10 vite përjashtim nga ( ose subvencionet е paguara) të ardhurat personale dhe tatim mbi fitimin
 • Akumulim maksimal: deri në 50% të kostove të pranueshme të investimeve


 • • Analiza e planit të biznesit
 • • Fleksibilitet në kontrata
 • • ,,Lëvizshmëri” kufijtë e pagesave vjetorе, sipas mjeteve buxhetore që është në dispozicion
 • • Duke shkurtuar periudhën e pagesës të ndihmës shtetërore dhe ndihmë për konkurrencë
 • • Rritja për pjesëmarrjen e masave të parave të gatshme vs. subsidies/ exemptions në strukturë të përgjithshme

Përfitimet

 • Deri në 50% mbështetje nga Qeveria për një periudhë maksimale prej 10 vjetësh – fokusi në sigurimin e zgjjedhjes individuale
 • 10 vjet përjashtim nga taksat e fitimit dhe të korporatave, 100% zbritje e taksës mbi të ardhurat personale për një periudhë kohore deri në 10 vjet
 • Mbështetja e rritjes së investimeve kapitale dhe të ardhurave me një kthim prej +10% të kostove të investimeve në makineri dhe pajisje të reja ose investime në ndërtesa
 • Përjashtim nga pagesa e taksave të shërbimeve komunale dhe tarifat për lejet e ndërtimit
 • Rikthim dhe investim – 50% kthim nga investimi
 • Pagesat e drejtpërdrejta për subvencione për personelin e paguar dhe tatimin mbi fitimin n-2
 • Paketa trajnimi të stafit shetëror për rritjen e produktivitetit
 • Toka në zonat e lira ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut është në dispozicion me qira afatgjatë deri në 99 vjet me çmime koncesionare
 • Shërbimi i ndërtimit dhe dhënien me qira të objekteve të ZZHTI
 • Lidhje falas me rrjetin e gazit natyror, ujit dhe kanalizimit

*Çdo ofertë e individualizuar mund të përbëhet nga të gjithë ose një pjesë e këtyre elementeve, me pjesëmarrje të ndryshme në akumulimin total dhe intensitet të ndryshëm

LEXO MË SHUMË

Lloji I infrastrukturës

Shërbim / Komunal

Energji

(duke përfshirë lidhjen me linjat kryesore të energjisë në vend)

Transport

(përfshirë lidhjen me korridoret kryesore të trafikut rrugor / hekurudhor në vend)

Shërbim

(shërbime të reja për strehimin e punëtorëve nga vendi dhe jashtë vendit, arsimi, kujdesi për fëmijët dhe shëndetësia)

Kujdesi për investitorët

Slide PIKË E VETME HYRËSE FILLIMI PËR INVESTIM KUJDESI PËR INVESTITORËT
 • Çdo kompani ka person adekuat për komunikim të drejtpërdrejtë
 • Çdo kërkesë mund të dorëzohet online duke plotësuar formularin
 • Personi për kontakt siguron mbështetje në kohë dhe përgjigje për kërkesat dhe nevojat (brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës)
 • Çdo investitorë komunikon mе një person për infrastrukturë, ndihmë shtetërore, mbështetje për shërbimet e institucioneve tjera


 • Mbështetje е personalizuar për kërkesat dhe nevojat e investitorit në fazën pas investimit
 • • Sistem elektronik për menaxhimin e nevojave / çështjeve
 • Tri shtylla për mbështetje
 • Dorëzohet një pyetësor në nivel tremujor që përdoret për hulumtimin e kënaqësisë së investitorëve dhe rezultatet janë baza për shpërblim të mëtejshëm për kujdesin ndaj investitorëve


LEXO MË SHUMË

Slide 1 Access to Services of the Directorate
Access to services of other public
institutions
2 Market connection 3 X