ДОМА

За Нас

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони е основана од страна на Владата на Република Северна Македонија врз основа на концептот за слободни економски зони, широко распостранет во светот, со цел создавање на најефикасна бизнис клима во Југоисточна Европа и пошироко.

Зошто не избраа нас

НАПРАВЕТЕ ГО ПРВИОТ ЧЕКОР!
Како да ве исконтактираме:

ЗОШТО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?

ЗОШТО ДА ИНВЕСТИРАТЕ?

 • 10 ГОДИШНО ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

  Инвеститорите во ТИРЗ имаат право на 10-годишно ослободување од плаќање на данок за добивка и корпоративен данок и 100% намалување на персоналниот данок на доход за период до 10 години. Инвеститорите се ослободени од плаќање данок на додадена вредност за увоз и промет на стоки во слободните зони. Дополнително, инвеститорите се ослободени од плаќање на царински давачки за опрема, машини и резервни делови.

 • ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП

  Земјиштето во ТИРЗ се дава под долгорочен закуп на период до 99 години.

 • ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ

  Инвеститорите се ослободени од плаќање комунални такси.

 • БЕСПЛАТЕН ПРИКЛУЧОК

  Бесплатен приклучок на гасоводна, водоводна и канализациона мрежа.

 • 10% ПОВРАТ НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ТРОШОЦИ

  Владата на Република Македонија може да го поддржи растот на капиталните инвестиции и приходот со поврат на 10% од инвестициските трошоци во нови машини и опрема, или инвестиции во објекти и земјиште.

СЕКЦИЈА ЗА КЛИЕНТИ