Fondi Strategjik i Investimeve të Gjelbërta (FSIGJ)

Lehtësim

Lehtësimi i financimit të sektorit privat për kalimin në një ekonomi moderne, efikase dhe konkurruese me zero emetime të gazrave serrë deri në vitin 2050.

Përmirësimi

Përmirësimi i përputhshmërisë të Maqedonisë së Veriut me Deklaratën e Sofjes të Agjendës së Gjelbërt për Ballkanin Perëndimor të vitit 2020 dhe me kërkesat e DEGJ.

Reduktimi

Ulja e barrës fiskale për Qeverinë dhe krijimi i një fondi që do të ketë efekte shumëfishuese nëpërmjet rritjes së investimeve private.

Përshpejtim

Inkurajimi i rritjes së përshpejtuar ekonomike duke tërhequr investime të huaja dhe vendase në “industritë e gjelbërta” dhe krijimin e vendeve të punës.

LEXO MË SHUMË

Elemente kyçe

Клучни елементи

Zona e Gjevgjelisë – zona e parë e gjelbërt në Ballkan

  • Tërheqja e investimeve të gjelbërta.
  • Zhvillimi i komponentëve mjekësore dhe të gjelbërta në rajon
  • Aplikimi i teknologjive të gjelbërta.
  • Investime në termocentralet fotovoltaike.
  • Zero emetime të gazrave serrë deri në vitin 2050.
  • Mundësitë Financiare për Komponentët e Zonës së Gjelbërt – Fond i Investimeve Strategjike të Gjelbërta.
  • Përmirësimi i zhvillimit ekonomik dhe social.
  • Krijimi i një kulture të kujdesit ndaj mjedisit jetësor.
LEXO MË SHUMË