NDËRTIMI I DY FOTOVOLTAZORE TË REJA  NË QENDRAT NË ZZHTI Strumicë dhe Strugë

Në ZZHTI Strumica dhe ZZHTI Strugë do të ndërtohen dy termocentrale fotovoltaike me një fuqi totale prej afro 8 MW. Dy termocentralet do të ndërtohen në kuadër të një partneriteti publiko-privat me kompaninë turke Fidesz Electric Energy, të përzgjedhur përmes një thirrjeje publike. Thirrja publike u hap në fund të nëntorit 2023. në procedurë sipas Ligjit për Prokurim Publik, në kohëzgjatje prej 45 ditësh, me kushte të njëjta për kompanitë vendase dhe të huaja.

Në kuadër të thirrjes janë dorëzuar dy oferta. Një nga kompanitë e përzgjedhura, si dhe një nga konsorciumi izraelito-kinez. Kompania turke do të duhet të ndërtojë termocentrale fotovoltaike në të dyja zonat me një kapacitet total afër 8 MW. Sipas ofertës së paraqitur dhe ankandit të zhvilluar, shoqëria detyrohet të paguajë në buxhetin e shtetit 10% të të ardhurave të krijuara nga prodhimi i energjisë elektrike.

Kontrata për partneritet publik privat është e lidhur për 25 vjet. Pas skadimit të këtij afati, partneri privat detyrohet t’i kalojë shtetit pronësinë e centraleve fotovoltaike me kapacitet prodhues 80%. Toka mbetet pronë e shtetit. Partneri privat do të paguajë edhe një tarifë vjetore për tokën (qiranë) prej 40 denarë për m2.

Me këto investime ZZHTI synon të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve energjetike të vendit, si dhe në përshpejtimin e tranzicionit drejt një ekonomie të bazuar në energjinë e gjelbër, e cila është një trend global. Pikërisht qasja në energji nga burimet e rinovueshme është kërkesë apo prioritet për shumicën e kompanive të huaja që punojnë apo kanë interes të investojnë në Jug të Maqedonisë. Termocentralet fotovoltaike kontribuojnë drejtpërdrejt në rritjen e atraktivitetit për investime në vend.

Deri në fund të marsit do të shpallet thirrja e re për partneritet publiko-privat për ndërtimin e termocentraleve fotovoltaike, për të cilën janë përcaktuar më shumë se 40 hektarë tokë në ZZHTI Shkup, Shtip dhe Prilep. Bëhet fjalë për toka që nuk janë të përshtatshme për kryerjen e veprimtarive të tjera (industri), pra parcela kufitare të pashfrytëzuara prej më shumë se 15 vitesh dhe që me këtë procedurë do të vihen në funksion dhe do të sjellin të ardhura të konsiderueshme për shtetin. Thirrja publike do të jetë me të njëjtat kushte si ajo e përfunduar me sukses për ZZHTI Strugë dhe Strumicë, njëlloj e hapur për kompanitë vendase dhe të huaja.