ANKETË: INVESTITORËT TË HUAJ ME VLERËSIM POZITIV NË SHËRBIME TË ZZHTI

Investitorët e huaj i vlersojnë pozitivisht komunikimin dhe shërbimet e ZZHTI-së tregon analiza e matjes së knaqësisë së klientëve të ZZHTI-së e cila është realizuar për herë të parë. Vlersimi mesatar për ZZHTI, marrur prej gjithë konsumatorët është 4.42 prej 5.

Kompanitë më së shumti e vlersojnë, shpërndarjen e informacioneve të sakta të cilat i jep institucioni.
Njëkohësisht, vlersim të madh prej 4.61 i është dhënë edhe për dijen dhe aftësin e puntorëve derisa trajtimi i detajuar në kërkim është vlersuar me 4.4. Në krahasim me shpejtsinë e veprimit sipas një kërkese të paraqitur. Konsumatorët e ZZHTI-së japin vlersim me notën 4.

Analiza është kryer në kuadër të procesit në certifikimin e punës sipas standardeve ndërkombëtare të ISO-së. Rezultatet e kësaj analize japin kahje për arritjet e mëtutjeshme të shërbimeve dhe punës së Drejtorisë.

Në kuadër të procesit të ISO-së, ZZHTI zbaton certifikatë edhe për ISO 37001:2021, një prej standardeve ndërkombëtare qe aplikohet për ngritjen dhe zbatimin e sistemit për trajtimin e konsumatorëve.
Futja e standardizimit të ISO-së i përfshin edhe puntorët, persona të angazhuar në ZZHTI dhe persona të lidhur me institucionin në zbatimin e aktiviteteve lidhur me njohurin e përkohëshme dhe ndalimin e mitos, korupcionit si dhe përmisimin e procesit të punës së drejtorisë.

ZZHTI vazhdimisht punon në mehanizmin dhe përmisimin e shërbimeve për kompanitë. Para një viti është futur sistemi për kujdesin e konsumatorëve, i ashtu quajturi “Sistemi i një pike”, i cili ka synim të ketë qasje më të lehtë për shërbimet e kompanive, mbështetjes së personalizuar dhe kërkesat e tyre para dhe pas investimit.
Sistemi përfshin 3 shtyllat: qasje deri te shërbimet e ZZHTI, qasje deri te shërbimet prej institucioneve tjera shtetërore dhe lidhjen me subjektet në tregjet lokale.

Në vitin 2021, në kuadër të këtij sistemi gjithësej mbi 700 kërkesa prej përdoruesve të shërbimeve të ZZHTI-së.
Procesimi dhe implementimi i certifikatës së ISO-së standardëve fillon prej 7 muajve dhe pritet të jetë i kompletuar deri në fund të muajit prillit të vitit 2022.