ZONAT ZHVILLIMORE TEKNOLOGJIKE INDUSTIEALE MBETEN BARTËS I EKSPORTIT NË VEND POTHUAJSE 48% E PJESËS

Trendi i rritjes së aktiviteteve në zonat zhvillimore teknologjike industriale (ZZHTI) vazhdon edhe në muajin e dytë të vitit – tregon analiza e re e Drejtorisë së ZZHTI-së.

Kompanitë aktive në zonat marin pjesë me 48% në shumën totale të ekonomisë ndërkombëtare, që është për 3 pikë përqindje më shumë se në dhjetor, me një nxitje për rritje të mëtutjeshme. Njëkohësishtë shuma totale e zonave në shkurt të vitit 2021 është pothuajse 17% më e lartë në krahasim në shkurt të vitit 2021. Kjo rritje është me 1,6 përqind më e lartë se rritja e shumës totale në janar të vitit 2021, krahasuar me janarin e vitit të kaluar.

Në krahasim me importet e kompanisë së ZZHTI-së marin pjesë rreth 40% importet totale në Maqedoninë e V. në shkurt ishte 249,3 milion euro. Krahasuar në zonat e muajit shkurt të vitit 2021 është regjistruar një rritje e lehtë rreth 2% në krahasim të shkurtit 2020. Mbulimi i importit dhe eksportit mbetet domethënëse. Kështu, në shkurt të vitit 2021 neto eksportet arrijnë pothuajse +20% , që është një rritje në krahasim me janarin e vitit 2021 për 2 përqind pikë. Krahasuar me ekonominë totale, mbulimi i importit nga eksporti në janar të vitit 2021 ka një përmirësim në trendin pozitiv rreth dhjetë përqind, mirpo ende është në minus 15,3%.

Numri i të punsuarve në zonat mbetet stabil edhe në muajin e dytë të vitit. Në këtë kompani punojnë rreth 14.000 persona, ndërsa në disa kompani është duke u zhvilluar rritja e të punësuarve. Sipas analizës së Drejtorisë së ZZHTI-së, kontratat ekzistuese me investitorët parashikojnë një detyrim për të krijuar 7.500 punsime të reja.

Domethënë, zonat zhvilliomore teknologjike industriale (ZZHTI) punojnë intesivisht në zhvillimin e masave të reja dhe për zhvillimin e kapitalit njerëzor, i cili do të kontribuojë në produktivitetin më të madhë dhe paga më të larta. Në këto procese të marura nga Drejtoria e ZZHTI-së, tashmë janë përfshirë edhe disa partner ndërkombëtar si dhe investitorë të kompanisë.

ZZHTI-së tashmë po e zbaton një model të ri për inkurajimin e investimeve, që përqëndrohet në nevojat e investitorëve sipas së cilës përshtaten masat dhe mbështetja nga shteti. Vetëm në tre muajt e fundit në Drejtorin e ZZHTI janë njoftuar përmes letrës qëllimisht disa nga investitorët ekzistues dhe të rinjë, me një shumë totale të investimeve të reja ndërmjet 80 – 100 milion euro.