Документи

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-8 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-9 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-10 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-11 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-12 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-13 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-14 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-4 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-5 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-6 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-7 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-8 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-9 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-10 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-11 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-12 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-127-13 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-101-11 од 18.01.2024 година

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-101-12 од 18.01.2024 година

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-101-13 од 18.01.2024 година

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-14 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

Одлука за избор бр.04-65-15 од 16.01.2024

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го превземете документот кликнете овде.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација – прва измена

За да го преземете документот кликнете овде.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација – втора измена

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот кликнете овде.

Редакциски пречистен текст

За да го преземете документот кликнете овде.

Дополнување бр.13 од 23.01.2023 година 

За да го преземете документот кликнете овде.

За да го преземете документот, кликнете овде.

За да го преземете документот, кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

Упатство за дополнување

За да го симнете документот кликнете овде.

За да ја симнете постапката кликнете овде.

За да ја симнете изјавата кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

Оглас на Македонски-за да го симнете огласот кликнете овде.

Оглас на Албански-за да го симнете огласот кликнете овде.

Оглас бр.1

Пријава за објава 01-2022

Проценка

Слики Возила

За да го симнете документот кликнете овде.

Изјава Орбазец бр.2

Оглас бр.1

Предлог договор за закуп на деловен простр 

Пријава Образец бр.1

Тарифник на основачот на ТИРЗ Скопје 1

Упатство за изменување на упатрството

Упатство за начинот и постапка за издавање под закуп деловен простор 

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот на Македонски јазик кликнете овде.

За да го симнете документот на Албански јазик кликнете овде.

Јавен повик

Инструкции

Опис прилог 1

Опис прилог 2

Одлука

Одлука од Влада

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот на Албански јазик кликнете овде.

За да ја симнете пријавата кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

Оглас на Македонски-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Македонски- за да ја симнете пријавата кликнете овде.

Оглас на Албански-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Албански-за да ја симнете пријавата кликнете овде.

За да го симнете линкот кликенте овде.

За да го симнете линкот кликнете овде.