Documents

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

Упатство за дополнување

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да ја симнете постапката кликнете овде.

За да ја симнете изјавата кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

Оглас на Македонски-за да го симнете огласот кликнете овде.

Оглас на Албански-за да го симнете огласот кликнете овде.

Оглас бр.1

Пријава за објава 01-2022

Проценка

Слики Возила

За да го симнете документот кликнете овде.

Изјава Орбазец бр.2

Оглас бр.1

Предлог договор за закуп на деловен простр 

Пријава Образец бр.1

Тарифник на основачот на ТИРЗ Скопје 1

Упатство за изменување на упатрството

Упатство за начинот и постапка за издавање под закуп деловен простор 

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот на Македонски јазик кликнете овде.

За да го симнете документот на Албански јазик кликнете овде.

Јавен повик

Инструкции

Опис прилог 1

Опис прилог 2

Одлука

Одлука од Влада

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

За да го симнете документот на Албански јазик кликнете овде.

За да ја симнете пријавата кликнете овде.

За да го симнете документот кликнете овде.

Оглас на Македонски-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Македонски- за да ја симнете пријавата кликнете овде.

Оглас на Албански-за да го симнете огласот кликнете овде.

Пријава на Албански-за да ја симнете пријавата кликнете овде.

За да го симнете yпатството за прием на пријави од укажувачи,издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите кликнете овде.

За да го симнете линкот кликенте овде.

За да го симнете линкот кликнете овде.

23.01.2020

За да го симнете линкот кликнете овде.

05.11.2019

Упатство за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во Административната зграда ТИРЗ Зони бр.01-865/1 од 24.06.2013 година

Упатството за изменување на упатството за начинот и постапката за издавање под закуп деловен простор во административните згради во ТИР Зони бр.01-426/1 од 26.02.2019 година (во прилог)

Образец бр.1 Пријава за учество на јавно наддавање (во прилог)

Образец бр.2 Изјава

ОГЛАС 02/2019 за јавно наддавање бр.03-1440/5 од 04.11.2019 година

Предлог – Договор за закуп на деловен објект

14.10.2019

За симнување на огласот кликнете овде.

За симнување на имотен лист кликнете овде.

За симнување на огласот на Албански јазик кликнете овде.

10.10.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

30.09.2019

Пријава за јавно наддавање  образец бр.1

Изјава-Образец бр.2

Оглас 01-2019

Упатство 01-426-1 26.02.2019

Договор

Упатство 01-865-1 24.06.2013

18.07.2019

За симнување на линкот кликнете овде.

31.05.2019

За симнување на статутот на дтирз_пречистен текст кликнете овде.

За симнување на статутот на дтирз_измени и дополнувања на статутот кликнете овде.

30.05.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

15.05.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

14.03.2019

За симнување на сметката кликнете овде.

14.03.2019

За симнување на сметката кликнете овде.

15.02.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

17.04.2018

За симнување на законот кликнете овде.

14.02.2019

За симнување на годишниот план кликнете овде.

24.01.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

23.01.2019

За симнување на линкот кликнете овде.

23.01.2019

За симнување на линкот кликнете овде.

08.01.2019

За симнување на списокот кликнете овде.

19.12.2018

За симнување на линкот кликнете овде.

19.12.2018

За симнување на линкот кликнете овде.

19.12.2018

За симнување на линкот кликнете овде.

07.12.2018

За симнување на огласот кликнете овде.

За симнување на пријавата кликнете овде.

22.11.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

02.11.2018

За симнување на документите кликнете овде.

01.11.2018

За симнување на списокот кликнете овде.

26.10.2018

За симнување на огласот кликнете овде.

За симнување на пријавата кликнете овде.

25.10.2018

За симнување на документите кликнете овде.